Privacy Policy


Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door Alpilex Diamond Mfg. BV Pelikaanstraat 78,Room 2001, Box 140, 2018 Antwerp Belgium, Belgium en geregistreerd onder RPR Antwerpen met btw  nr BE 0433 242 085 (hierna :Alpilex Diamond Mfg).


Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door je persoonsgegevens te delen op onze Website Antwerpdiamonds.direct, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.


Artikel 1 – Welke persoonsgegevens verwerken wij?


1.1. Alpilex Diamond Mfg verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:


Categorie 1, op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze Website en surfgedrag
Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;
Categorie 3, als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;
Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres;
Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en je e-mail.

1.2. Alpilex Diamond Mfg kan je Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:


a. Door je registratie en gebruik van de Website;


b. Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie artikel 7.


Artikel 2 – Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?


2.1. Algemene doeleinden:


Alpilex Diamond Mfg zal je Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:


Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze Website 
Categorie 2 en 3: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht;

Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Alpilex Diamond Mfg zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Alpilex Diamond Mfg. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;

Categorie 5: De levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat Alpilex Diamond Mfg daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

 Artikel 3 - Hoe wij je gegevens delen met derden


Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Alpilex Diamond Mfg  zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.


In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.


Wij delen jouw gegevens soms met derden wiens diensten we gebruiken in het kader van jouw bestelproces en bestelling. Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door software- en cloudleveranciers, financiële partners, logistieke partners of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw bestelling. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkers- overeenkomsten waar nodig.


Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en proberen jouw gegevens telkens waar mogelijk binnen Europa te houden. Als we toch beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.


Artikel 4 – Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?


We bewaren je Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van elke verwerking. 

“Klantenprofiel: als je 3 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we jouw klantenprofiel”; of 
“Facturatiegegevens: je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 7 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum bewaren:”
“Nieuwsbrieven: als je een bestaande klant bent dan bewaren we je gegevens voor nieuwsbrieven tot 2 jaar na je laatste bestelling. Ben je geen bestaande klant en heb je toestemming gegeven voor de nieuwsbrieven, dan bewaren we je gegevens totdat je je toestemming hebt ingetrokken.
Artikel 5 – Jouw rechten


Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. Je hebt ook het recht om de verbetering of (in sommige gevallen) verwijdering van je gegevens te vragen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze.  


Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar [email protected],, per post naar Alpilex Diamond Mfg. BV Pelikaanstraat 78,Room 2001, Box 140, 2018 Antwerp Belgium of via de formulieren op onze Website.


Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:


GBA/APD

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

Tel : +32 (0)2 274 48 00 

[email protected].  


Je kan desgevallend ook terecht bij de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.


Artikel 6 – Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?


Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je Persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Alpilex Diamond Mfg aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.


Artikel 7 – Cookies 


Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming.


Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.


Cookielijst


Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals je taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten “interne cookies”. Daarnaast gebruiken we “externe cookies”, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:


Strikt noodzakelijke cookies


Deze cookies zijn noodzakelijk om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. Je kan je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken. 


Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met externe platforms voor live chats vanaf de pagina's van deze Website, voor het opnemen van contact met of zodat contact met u opgenomen kan worden door de ondersteuningsservice van deze Website.

Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Daarnaast kunnen live chatgesprekken worden opgenomen.

Tawk.to Widget (tawk.to ltd.)
De Tawk.to Widget is een dienst voor interactie met het Tawk.to-live chatplatform die wordt aangeboden door tawk.to ltd.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VK – Privacybeleid

Prestatie- of analytische cookies


Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten wij niet wie wanneer welke pagina’s van  onze Website heeft bezocht.  Het gevolg is dat wij onze website en ons aanbod niet kunnen optimaliseren in het voordeel van onze klanten.


De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.

Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

Functionele cookies


Deze cookies zorgen ervoor dat extra functies en persoonlijke instellingen op onze website, zoals bijvoorbeeld taalkeuzes of videobeelden, werken. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe technologiepartners. Als je deze cookies niet toestaat, werken sommige onderdelen van onze website  wellicht niet correct.


Tagbeheer
Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor deze Website.
Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.
Google Tag Manager (Google LLC)
Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google LLC.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

Marketingcookies


Deze cookies kunnen door ons of door externe partners en adverteerders op onze Website geplaatst worden. Deze cookies maken het mogelijk om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere websites te tonen. Als je deze cookies niet toestaat, zal je minder op jou gerichte advertenties zien.


Remarketing en gedragsgerichte reclame
Met dit soort diensten kunnen deze Website en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Website door de Gebruiker.
Deze activiteit wordt uitgevoerd door het volgen van Gebruiksgegevens en met gebruik van Cookies. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte reclame-activiteiten beheren.
In aanvulling op een willekeurige opt-out, aangeboden door de onderstaande diensten, mag de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies van de diensten van derde partijen door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

AdWords Remarketing (Google Inc.)
AdWords Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Adwords e a Doubleclick Cookie.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out


Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en e-mailadres.
Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out


Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

Remarketing door Google Analytics for Display Advertising (Google Inc.)
Google Analytics for Display Advertising is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee de tracking-activiteiten van Google Analytics en zijn Cookies worden gekoppeld aan het advertentienetwerk van Adwords en het Doubleclick Cookie.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out


Stel je vast dat er nog andere cookies via onze Website geplaatst worden?  Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laat ons dus snel iets weten, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.


We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies die geplaatst worden door derde partijen, maar soms hebben wij die informatie niet. Als je toch meer wil weten, kan je  in dat geval terecht bij de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. 


Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.


Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op [email protected] of via de contactformulieren of  de chat op onze Website.


Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/. 


Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen: Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 +32 (0)2 274 48 35 [email protected] Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.